Skip to content
Zapier Entegrasyonu

Günümüzde dijital pazarlama, işletmelerin büyümesi ve yeni müşterilere ulaşması için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Facebook, Google, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları, potansiyel müşterilerden veri toplamak için güçlü araçlar sunar. Ancak, bu verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletmenizin CRM sistemine entegre edilmesi genellikle zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olabilir. İşte burada biz devreye giriyoruz.

Zapier Entegrasyonumuz

Yaptığımız ara yazılım, Facebook, Google, Instagram ve LinkedIn’den gelen formların, işletmenizin CRM sistemine sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu hizmetimiz, işletmenizin müşteri ilişkileri yönetimini daha etkili ve verimli hale getirir.

Öne Çıkan Özellikler

 • Çoklu Platform Desteği: Facebook, Google, Instagram ve LinkedIn formlarından gelen verileri toplar ve tek bir platformda birleştirir.
 • Otomatik Entegrasyon: Toplanan veriler, API aracılığıyla otomatik olarak CRM sisteminize aktarılır. Böylece manuel veri girişi ve hatalardan kurtulursunuz.
 • Kolay Kullanım: Kullanıcı dostu arayüzümüz sayesinde, entegrasyon süreci oldukça basit ve hızlıdır.
 • Zamandan Tasarruf: Manuel veri girişiyle uğraşmadan, daha verimli çalışabilir ve iş gücünüzü daha stratejik işlere yönlendirebilirsiniz.
 • Güvenlik: Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Tüm veri transferleri, yüksek güvenlik standartlarıyla gerçekleştirilir.

Nasıl Çalışır?

 • Form Verilerinin Toplanması: Facebook, Google, Instagram ve LinkedIn’de oluşturulan formlar aracılığıyla gelen müşteri bilgileri toplanır.
 • Veri İşleme: Toplanan veriler, belirlediğiniz kurallara göre düzenlenir ve yapılandırılır.
 • API Entegrasyonu: Düzenlenen veriler, API aracılığıyla doğrudan CRM sisteminize aktarılır.
 • Otomatik Güncellemeler: Veriler, CRM sisteminize düzenli aralıklarla ve otomatik olarak güncellenir.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

 • Deneyimli Ekip: Uzman yazılım ekibimiz, entegrasyon süreçlerinde yılların deneyimine sahiptir.
 • Özelleştirilebilir Çözümler: İşletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarız.
 • Hızlı Destek: Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, hızlı ve etkili destek sağlarız.

İşletmenizin dijital pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve müşteri verilerinizi daha etkin bir şekilde yönetmek için bizimle iletişime geçin. Zapier Entegrasyonu hizmetimiz, işletmenizin dijital dönüşümünde önemli bir adım olacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen (“KVKK”) aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında öncelikle kişisel verinin tanımını tekraren sizlerle paylaşmak isteriz. Öyle ki, 6698 sayılı KVKK m.3/1-d uyarınca “Gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi” kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Veri işleme faaliyeti ise aynı yasanın 3/1-e maddesinde “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlamalar kapsamında X MEDYA YAZILIM BİLİŞİM KOZMETİK REKLAM ORGANİZASYON TEKSTİL GIDA TURİZM MATBAA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ olarak iş bu aydınlatma metni ile 6698 sayılı KVKK’nın 10. Maddesinde belirlenen başlıklar itibari ile kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz. Yasal mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle iş bu aydınlatma metninde güncelleme ya da değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

Müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, tedarikçi adayları, iş ortakları, internet sayfamızın ziyaretçileri ile üye ve kullanıcıları tarafından firmamızla paylaşılan kişisel veriler gerek firmamız gerekse de firmamıza bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından veri sahipleri ile e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile iletişim kurulabilmesi, veri sahiplerine şirketimiz ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması, taraflar arasında akdedilmiş her türlü satın alma/satış/tedarik, üyelik vb. sözleşmelerde firmamızın üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, firmamızın finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerin getirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçları ile sınırlı olarak; firmamıza bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, firmamızın iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, firmamızın hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarımıza, iş bu metnin “a” maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz iş bu metinde sayılan veri işleme amaçlarına uygun şekilde kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatlerinin korunması için ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda; ayrıca tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ya da ifasından kaynaklı gerekliliklere ilişkin hukuki sebeplerle fiziken ya da elektronik ortamda başvuru formu doldurulması, sözleşmeler akdedilmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri, web sitesi, sosyal medya hesapları, elektronik posta yazışmaları, veri entegrasyonu yoluyla ve iş yeri güvenlik kamerası çekimi vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak toplanmakta ve elde edilmektedir.

İlgili kişinin 6698 sayılı KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları:

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

İlgili Kişinin Başvuru Hakkı

İş bu metnin “d” bendi altıda sayılan haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13/1. maddesine ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Türkçe dilinde daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@aeatechnic.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru esnasında -başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyerek- tarafımıza ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasına ve talep konusuna yer vermeniz zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin kabul edilip edilmediği, reddedildi ise gerekçesi tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.